Illustrasjon: waterboarding avbrytes av at noen banker på døra

Er din kommune en ansvarlig utlåner?

Her finner du tips til hvordan du sjekker om din kommune investerer i statsobligasjoner.

Visste du at din kommune kan låne ut penger til andre land?

I Danmark fikk elleve kommuner en lite hyggelig overraskelse da avisen Berlingske Tidende i 2012 avslørte at kommunenes sparepenger var blitt overført som lån til noen av verdens mest korrupte og minst demokratiske regimer. Slik hadde kommunene bidratt til undertrykkelse og menneskerettighetsbrudd i land som Den demokratiske republikken Kongo, Gabon og Angola. 1

Gir din kommune eller fylkeskommune uetiske lån gjennom forsikring eller pensjon? Norske kommuner har strenge regler for hvor stor risiko de kan ta, og de fleste kommunene tillater ikke at sparepenger går til lån til utviklingsland. Mange kommuner har ikke sparepenger i det hele tatt. Men alle kommuner har pensjonssparing, og alle kommuner har forsikringer. Pensjonskasser og forsikringsselskap er store kapitalforvaltere, og lån til utviklingsland er på full fart inn i porteføljene deres. Lån til utviklingsland kan bidra positivt til finansiering av utviklingsfremmende prosjekter, men det krever at de som låner ut pengene sine har et etisk rammeverk som utelukker støtte til for eksempel krig.

I Norge er det 428 kommuner.2 På disse sidene finner du bakgrunnsinformasjon og en guide til hvordan du kan sjekke din kommunes investeringer.

Statsobligasjoner: Hva er det og hvorfor bry seg?

Kommuner kan gi lån til andre land gjennom pensjonssparing og sparing i fond. Det skjer når pensjonskassen eller fond som kommunen sparer i, investerer i såkalte utenlandske statsobligasjoner. En obligasjon er et lån. Det betyr at en investor som kjøper en statsobligasjon, låner ut penger til det landet som har utstedt obligasjonen. Å investere i en statsobligasjon er derfor det samme som å gi et lån.

Pensjonskasser og fond kan også investere i et annet fond som investerer i utenlandske statsobligasjoner. Selv om det kan være mange ledd mellom kommunens plassering i et fond og investering i en obligasjon, er det like fullt kommunens penger som lånes ut. Problemstillingen er også relevant for kommunens forsikringer. Forsikringsselskap investerer ofte store summer i statsobligasjoner fra rundt om i verden.

Investeringer i statsobligasjoner oppfattes stort sett som trygge og langsiktige. Så mye som 25 % av Oljefondets investeringsportefølje investeres i statsobligasjoner. Det tilsvarer 1 200 milliarder NOK.

Tidligere har det for det meste vært velutviklede demokratier som har utstedt statsobligasjoner, og dermed har den etiske risikoen vært lav. De etiske dilemmaene melder seg for alvor når det er snakk om investeringer i obligasjoner utstedt av stater der det for eksempel er mye korrupsjon, grove menneskerettighetsbrudd, folkerettsbrudd eller krig. Behovet for etiske rammer er derfor større i dag, når lån til utviklingsland er på full fart inn i porteføljene til fonds-, pensjons- og forsikringsforvaltere. Investeringer i utviklingslands statsgjeld kan være svært positive for landenes utvikling, men siden flere land i denne gruppen er preget av konflikt og lite åpenhet, krever det at investorer har klare etiske rammeverk.

De siste ti årene har 23 lavinntektsland og fremvoksende økonomier utstedt obligasjoner på det internasjonale markedet for første gang eller etter et langt opphold. Bare siden 2010 har 14 nye land utstedt statsobligasjoner i det internasjonale markedet.3 Ifølge IMF er institusjonelle investorer i Europa og USA, som pensjonsfond og investeringsfond, blant de største kjøperne av utviklingslands statsobligasjoner.4 Statsobligasjoner utstedt av utviklingsland er populære fordi de gir høyere rente, altså høyere avkastning, enn statsobligasjoner utstedt av mer stabile land som for eksempel Norge og Tyskland. Når det er større risiko for at landet ikke betaler, krever investorene høyere rente. Nigeria, Mexico og Elfenbenskysten betaler derfor høyere rente enn Norge.

Etiske retningslinjer er fremdeles mangelvare i de fleste kommuner, fond og forsikringsselskap.

Mer informasjon om statsobligasjoner

Å investere i statsobligasjoner – direkte eller indirekte – er å gi lån til andre land

Å utstede statsobligasjoner er en vanlig måte å låne penger på. Den norske staten låner penger på denne måten. De som kjøper norske statsobligasjoner gir altså et lån til den norske staten. Staten betaler renter til faste tider, og når obligasjonen utløper, betales det fulle beløpet tilbake til investoren. Stater, kommuner, fylker, finansinstitusjoner og selskaper kan utstede obligasjoner.

Det kan være flere grunner til at en stat ønsker å låne penger gjennom å utstede obligasjoner.

Vanlige årsaker er å for å bedre likviditeten (å ha penger tilgjengelig for store utbetalinger), for å finansiere store prosjekter (for eksempel infrastruktur eller krigføring) for å ha midler til generelle budsjettkostnader (særlig i økonomiske nedgangstider), eller for å betale tilbake andre lån.

Første- og andrehåndsmarked

Nye obligasjoner blir gjort tilgjengelige for kjøpere gjennom auksjoner på det som kalles førstehåndsmarkedet. På førstehåndsmarkedet kan man kjøpe statsobligasjoner rett fra utstederlandet. Statsobligasjoner er omsettelige verdipapir som kjøpes og selges på andrehåndsmarkedet fram til utløpsdato.

Utløpsdato, rente og risiko

Statsobligasjoner har ofte en lang tidshorisont. Utløpstiden kan være 1-5 år, men er ofte på 10-30 år. Fra utstedelsen og frem til utløpsdato betaler utstederen renter til de som holder obligasjonene til enhver tid, og på utløpsdato skal hele det opprinnelige lånebeløpet betales tilbake. På utstedelsestidspunktet fastsettes også renten som utsteder skal betale. Rentenivået avhenger blant annet av risikoen investorer tar ved å kjøpe landets statsobligasjoner. For eksempel kan Tyskland og Norge utstede obligasjoner til en lavere rente enn hva Brasil og Nigeria kan, siden Tyskland og Norge oppfattes som mer stabile økonomier.

Kredittvurderingsbyråer

Kredittvurderingsbyråer som Moody’s, Fitch og Standard and Poor’s gjør vurderinger av hvilke type risiko som er forbundet med å kjøpe statsobligasjoner fra et bestemt land. I vurderingene ser de blant annet på politisk stabilitet, som for eksempel risikoen for et statskupp, store opptøyer eller borgerkrig, økonomiske faktorer som arbeidsledighet, inflasjon og vekst, og finansielle faktorer som størrelsen på landets gjeld, om landet har misligholdt gjeld og styrken og stabiliteten på landets valuta.

Obligasjonslån går rett i statskassa

Når et land utsteder en obligasjon, går pengene fra kjøperne av obligasjonen rett inn i statskassa. Obligasjonslån kan altså ikke følges gjennom budsjettet, og långivere kan ikke vite nøyaktig hva pengene brukes til. Det kan heller ikke innbyggerne i landet som utsteder obligasjonene.

Øremerking

Noen land har utstedt obligasjoner til spesifikke formål. For eksempel har Ghana, Zambia og Senegal utstedt obligasjoner øremerket infrastruktur. Det er likevel ikke slik at midlene fra obligasjonene går inn på en egen konto for disse prosjektene. Det internasjonale pengefondet (IMF) antyder at investeringene i infrastruktur ikke økte betydelig i land som utstedte såkalte infrastrukturobligasjoner, sammenlignet med andre land.11 Andre ganger kan det være tydelig hvordan obligasjonslån brukes, selv om utstedelsen ikke er øremerket spesielle formål. Eksempler på dette er den betydelige økningen i statsobligasjoner utstedt av USA under invasjonen av Irak i 2003.12 Obligasjonene ble naturligvis ikke promotert som krigsobligasjoner, men det var tydelig hvor budsjettøkningen kom i etterkant av låneopptakene.

Direkte eller indirekte eierskap

Direkteinvesteringer i statsobligasjoner er når en investor er den faktiske eieren av obligasjonene, som for eksempel hvis KLP eier en fransk statsobligasjon. Indirekte investeringer er når noen plasserer penger i fondet som holder obligasjonen, for eksempel hvis din kommune plasserer pensjonsmidler hos KLP, som igjen eier en fransk statsobligasjon. Det er også en indirekte investering hvis din kommune plasserer pensjonsmidler hos KLP som plasserer midler i et investeringsfond som plasserer midler i et annet investeringsfond som eier en statsobligasjon. Kommunens penger bidrar til statskassa i det landet som har utstedt obligasjonene, selv om det er flere ledd mellom kommunens direkte plassering og kjøp av obligasjonen. Kommunen kan gi klare etiske retningslinjer for sine plasseringer og kreve at disse også følges av eventuelle underfond.

Mange navn

Obligasjoner refereres ofte til som verdipapirer, rentepapirer eller investeringer i gjeld eller renter. For eksempel er et «rentefond» et fond som først og fremst plasserer midler i obligasjoner, altså rentepapirer. I årsregnskap er posten som viser investeringer i statsobligasjoner ofte kalt stat/statsgaranterte verdipapirer.13

«En av hovedgrunnene til å benytte en mer ansvarlig tilnærming til statsobligasjoner er rett og slett størrelsen på markedet.»

– UN PRI14

Hvor mye penger er det snakk om?

Den totale verdien på alle statsobligasjoner i verden er 47 000 milliarder amerikanske dollar. Dette tilsvarer ca 55 norske oljefond.15

Oppsvingen i salg av statsobligasjoner sees ses tydelig i sammensetningen av utviklingslands gjeld. I 2005 var andelen statsobligasjoner litt over 30 prosent av den totale utenlandsgjelden til utviklingsland. I 2012 hadde andelen statsobligasjoner steget til over 40 prosent. Obligasjonsgjeld i land i Afrika sør for Sahara mer enn tredoblet i samme periode.

Økningen i salg av statsobligasjoner er enda tydeligere hvis man ser på nye lån til utviklingsland i samme periode. Nivået på låneopptak gjennom utstedelser av statsobligasjoner var relativt stabilt i 2005-2009. Fra 2009 til 2012 økte salget av utviklingslands statsobligasjoner med 123 prosent, altså mer enn en fordobling.

I 2009 utgjorde statsobligasjoner en tredjedel av utviklingslands nye lån. I 2012 var over halvparten av utviklingslands nye lån i form av statsobligasjoner.

Kilde: World Bank International Debt Statistics, 201416

Positivt for utvikling og avkastning

Å investere i utviklingslands statsobligasjoner kan være en god måte å kombinere avkastning med samfunnsansvar på.

Å ta opp lån gjennom å utstede obligasjoner kan være positivt for økonomisk utvikling også i fattige land, men et etisk rammeverk må være på plass for å filtrere ut uansvarlige utlån. Undersøkelser gjort av investorer og forskere viser dessuten en positiv sammenheng mellom ansvarlig filtrering av statsobligasjoner og avkastning i porteføljen. Ingen studier viser at ansvarlighetskriterier eller etiske rammeverk har påvirket avkastningen negativt.

 • Investorer som tar hensyn til for eksempel miljø og samfunnsmessige faktorer, og forhold knyttet til styresett har et bedre grunnlag for å vurdere forventet avkastning.

  Investorer har derfor oppfordret kredittvurderingsbyråene til å inkludere slike vurderinger og mener dette vil gi et bedre vurderingsgrunnlag for investeringer i statsgjeld.17

 • Obligasjonslån kan gi mulighet til å investere i utviklingsfremmende prosjekter

  som krever stor startkapital og betaler av seg på sikt gjennom økt handel, flere arbeidsplasser og økte skatteinntekter, eller ved å stimulere landets økonomi i nedgangstider.

 • Obligasjonslån kommer uten politiske betingelser.

  Altfor ofte har internasjonale lån kommet med strenge føringer for hvordan de skal brukes og betingelser knyttet til politisk økonomi, for eksempel lønnstak i offentlig sektor eller kutting i jordbrukssubsidier. Dette har vært og fortsetter å være et demokratisk problem i landene som mottar slike lån, i all hovedsak fra IMF. Lån med betingelser knyttet til økonomisk politikk gjør det vanskelig for regjeringer å følge den kursen de har lovet velgerne, siden de må følge utlånernes føringer for å få penger i kassa.18

Å investere i utviklingslands statsgjelds kan derfor være positivt, men det er grunn til å trå varsomt.

Långivere har ingen rett til å påvirke landets økonomiske politikk, men bør minimere risikoen for at lånte midler brukes mot de som til slutt må betale lånet tilbake, nemlig innbyggerne i landet.

«Forskning gjennomført av akademia og investorer viser en tydelig sammenheng mellom korrupsjon og avkastning på statsgjeld»”

– PRI19

Hvorfor trenger vi egne etiske retningslinjer for statsobligasjoner?

Det er viktig å ha etiske retningslinjer for utlån til andre land. Dette er først og fremst for å unngå å låne ut penger til land som bruker lånet på undertrykkelse av de som bor i landet. Skattebetalerne i landet er de som i siste instans må betale lånet tilbake. Da er det viktig at de også har hatt utbytte av lånet.

Ingen av de 68 kommunene SLUG har undersøkt hadde etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner. Mange kommuner har etiske retningslinjer for investeringer, men bare i selskaper. Å investere i statsobligasjoner, altså å låne ut penger til andre land, er vesentlig forskjellig fra å kjøpe aksjer i et selskap, og det krever egne etiske retningslinjer. Det er fordi:

 • Det etiske rammeverket for investeringer i selskaper legger ofte opp til å bruke såkalt aktivt eierskap. Hvis du kjøper en aksje i et selskap, eier du litt av selskapet. Som deleier har du rett til å påvirke, og du kan ta opp etiske problemstillinger og forsøke å påvirke selskapet til for eksempel å innføre strengere miljøkrav. Hvis du kjøper en statsobligasjon, gir du et lån til et land. Det gir ingen rett eller mulighet til å påvirke. Et lands virksomhet og politikk bestemmes ikke av de som til enhver tid låner landet penger, men av representanter valgt av folket – i hvert fall i et fungerende demokrati.

 • Etiske retningslinjer for investeringer i selskap sier ofte at kommunen skal unngå investeringer i selskaper som produserer våpen eller bruker barnearbeid. Når man låner ut penger til en stat, må man vurdere alt en stat gjør, og de aller fleste stater gjør noe vi helst ikke vil støtte. De fleste land bryter menneskerettighetene på en eller annen måte, barnearbeid kan forekomme, det vil alltid være noe korrupsjon i et land. Hvor går grensen?

Statsobligasjoner i utviklingsland: Bra eller dårlig?

Statsobligasjoner er lån som går rett inn i statskassa. De kan teknisk sett ikke øremerkes bestemte formål. Det er både positivt og negativt:

Å ta opp lån ved å utstede obligasjoner kan være positivt for den økonomiske utviklingen også i fattige land. Nye penger fra utstedelsen gir mulighet til å investere i utviklingsfremmende prosjekter som krever stor startkapital. Prosjektene kan på sikt kaste av seg gjennom økt handel, flere arbeidsplasser og økte skatteinntekter, eller ved å stimulere økonomien i nedgangstider.

Obligasjonslån kommer uten politiske betingelser. Altfor ofte har internasjonale lån kommet med strenge føringer for hvordan de skal brukes og betingelser knyttet til politisk økonomi, for eksempel lønnstak i offentlig sektor eller kutt i jordbrukssubsidier. Dette har vært og fortsetter å være et demokratisk problem i landene som mottar slike lån, i all hovedsak fra IMF. Lån med betingelser knyttet til økonomisk politikk gjør det vanskelig for en regjering å følge den kursen den har lovet velgerne og betyr at de må følge utlånernes føringer for å få penger i kassa.5

At lånet fra obligasjonene går rett inn i statskassa, gjør det vanskelig for utlånere å vite hvordan lånet blir brukt, og dermed hva de tjener renter på. Alle som kjøper statsobligasjoner bør sikre at man ikke låner penger rett inn i statskassa til et land hvor det er svært sannsynlig at lånet blir brukt mot de som senere må stå for tilbakebetaling av lånet, nemlig landets innbyggere. Eksempler på land som investorer bør unngå, er land med grove menneskerettighetsbrudd, land som bryter internasjonal folkerett, land med høy korrupsjon, lav grad av ytringsfrihet og lite åpenhet rundt budsjettet. En kommune bør unngå å tjene renter av sparepenger og pensjoner på slike aktiviteter.

Hvorfor kommunene?

11 513 representanter. Så mange representanter ble valgt inn i kommunestyrer og fylkesting ved forrige kommune- og fylkestingsvalg i 2011. De aller fleste, 10 785 representanter, ble valgt inn i kommunestyrer.6

Kommunene forvalter til sammen store summer, først og fremst gjennom pensjonssparing. Pensjonskasser og livsforsikringsselskap i Norge forvalter i alt omkring 1 300 milliarder kroner.7 Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) er den største aktøren og dekker 26 % av markedet.8 Kommunal sektor er stor kunde i pensjonsmarkedet og kan ha betydelig innflytelse.

Kommunestyret vedtar regler og retningslinjer for kommunens investeringer, blant annet for hvor mye risiko de kan ta og om de skal ha etiske retningslinjer. Mange kommuner har etiske retningslinjer for sparing, men ingen av de 68 kommunene SLUG har sjekket har spesifikke retningslinjer for statsobligasjoner.

De over 10 000 kommunestyrerepresentantene har stor påvirkningskraft, også utenfor kommunens grenser. Ikke bare kan de sørge for at kommunens penger investeres forsvarlig, de kan også påvirke kapital- og pensjonsforvalterne de bruker og være gode eksempler for andre kommuner og private investorer. Ikke minst kan de påvirke partifeller og fylkets representanter på Stortinget til å jobbe for etiske rammeverk for investeringer i statsobligasjoner gjort av store finansinstitusjoner og Oljefondet. (Les mer om Oljefondets investeringer i statsobligasjoner her)

Investerer din kommune i statsobligasjoner?

 • Du kan sjekke om din (fylkes)kommune

  • har etiske retningslinjer for investeringer i utenlandske statsobligasjoner

  • har lov til å investere penger i utenlandske statsobligasjoner

  • faktisk har investert penger i utenlandske statsobligasjoner

Slik kan du sjekke (fylkes)kommunens retningslinjer og investeringer

Informasjonen du trenger er lett å finne. Noen av dokumentene kan ha et ganske teknisk språk, men her viser vi hvilke ord du skal lete etter, og vi forklarer hva de betyr.

Tips! Noen kommuner har alt du trenger liggende på nett, men det er noen ganger vanskelig å finne. Informasjonen er ikke hemmeligstemplet. Det betyr at du kan ringe eller skrive til kommunen og be dem sende deg det du trenger. Du finner telefonnummer og e-postadresse til kommunen på hjemmesiden deres.

Under finner du

 • en oversikt over det du trenger

 • hvordan du kan gå fram for å finne de rette dokumentene

 • hjelp til hvordan lese dokumentene.


Etiske retningslinjer for statsobligasjoner?

De fleste, kanskje alle kommuner har etiske retningslinjer. De generelle etiske retningslinjene handler for det meste om interne forhold i kommunen, for eksempel hvordan ansatte skal opptre og hvilke verdier kommunen har.

Mange kommuner har også etiske retningslinjer for pengeplasseringer, eller kapitalforvaltning som det også kalles. Dette pleier å være del av det dokumentet som beskriver hvordan kommunen skal forvalte finansene sine.

Slik finner du de etiske retningslinjene

 • Sjekk om kommunens finansreglement sier noe om etiske retningslinjer. (Se mer om finansreglementet under)

 • Hvis ikke, ta kontakt med kommunen og spør om den har etiske retningslinjer for kapitalforvaltningen. Du kan ta kontakt med økonomisjefen direkte, eller du kan spørre på sentralbordet. Du finner telefonnummer og e-post til kommunens sentralbord på kommunens hjemmeside.

Legg merke til!

 • Statsobligasjoner kalles også «rentepapirer utstedt/garantert av stater» eller «verdipapirer utstedt/garantert av stater».

 • Mange finansreglementer sier at de etiske retningslinjene «så langt det er praktisk mulig også gjelder plasseringer i verdipapirfond».

  • Dette står ofte under generelle forhold, ikke i kapittelet for etiske retningslinjer

Dette betyr at det ikke bare er direktekjøp av aksjer og andre verdipapirer som omfattes av retningslinjene, men også plasseringer i fond.9

 • Det er bra at mange kommuner tilstreber at de etiske retningslinjene skal gjelde for fond, men formuleringen «så langt det er mulig» bør slettes. Kommuner kan kreve av sine kapitalforvaltere at de følger kommunens etiske retningslinjer, og kan velge kapitalforvaltere de har tillit til, som forventes å ville følge instruksene. For eksempel har Lierne kommune forpliktet seg til å velge forvaltere som tar hensyn til de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer.

Er investeringer i utenlandske statsobligasjoner tillatt?

Du trenger ett dokument for å finne svaret på dette spørsmålet, nemlig kommunens såkalte finansreglement. Noen kommuner kaller det «reglement for finansforvaltningen».

Det er verdt å merke seg at norske kommuner ikke investerer direkte i utenlandske statsobligasjoner. De kommunene som låner penger til andre land gjør dette indirekte gjennom investeringer i fond.

Mer om finansreglementet

Bakgrunn: Skandalen kommune-Norge aldri glemmer. Det er syv år siden den såkalte Terra-skandalen dominerte norske medier. En håndfull norske kommuner hadde blitt lokket til å investere i kompliserte finansprodukter i USA. I 2007 stupte verdiene, og kommunenes penger var borte. Bilder av tomme svømmebasseng og mørklagte gatelys stod igjen som skremsel for andre kommuner.10

Etter Terra-skandalen ble alle kommuner og fylkeskommuner pålagt å utarbeide regler for finansforvaltningen, altså regler for lån og plassering av kommunens penger. Dette er slått fast i «Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning» fra 200911

Det er kommunestyret som vedtar finansreglementet. Kommunestyret må revidere finansreglementet minst én gang per kommunestyreperiode, altså minst hvert fjerde år. I de fleste kommuner er det økonomisjefen eller rådmannen som forbereder og står ansvarlig for saken.

Tips!

 • Finansreglementet er ikke det samme som kommunens økonomireglement. Økonomireglementet er ikke relevant i denne sammenhengen.

Slik finner du finansreglementet

Mange kommuner har finansreglementet tilgjengelig på nettsidene sine, men det ligger ofte gjemt i sakspapirene fra den gangen det ble vedtatt og er derfor vanskelig å finne. Hvis reglementet har blitt revidert, kan det hende at flere versjoner ligger på nett.

Du bør derfor kontakte kommunen og be om å få gjeldende finansreglement tilsendt. Du kan kontakte økonomisjefen eller rådmannen direkte, eller kontakt kommuneadministrasjonen.

Ressursside for søk i finansreglementet: Hva skal du se etter?

Her er en steg-for-steg oversikt over hva du skal se etter i finansreglementet og hva ulike ord og uttrykk betyr. Kommunenes finansreglement følger stort sett samme mal og er ganske like. Her tar vi utgangspunkt i et typisk finansreglement.

Reglementene bruker ulike ord for (stats)obligasjoner, så det er ikke så lett å søke på stikkord. Du må lese gjennom og se etter relevante avsnitt. Ord å se etter: rentebærende papir, verdipapir, renteplassering, papirer utsted av/ garantert av stat.

Her går vi gjennom et typisk finansreglement avsnitt for avsnitt og viser hva som er viktig å se etter. Denne oppskriften vil ikke passe til absolutt alle kommuners finansreglement, men hvis din kommunes reglement er bygget opp på en annen måte, er det sannsynligvis likevel den samme ordbruken.

1. Generelle bestemmelser:

 • Står det noe generelt om plasseringsbegrensninger, risiko, etiske retningslinjer? For eksempel at kommunen bare kan gjøre «plasseringer i NOK» (bare investere i verdipapirer utstedt i norske kroner) eller bare i verdipapirer utstedt eller garantert av norske aktører (kommuner, fylkeskommuner, stat, finansinstitusjoner)?

  • NB! Hvis kommunen kun tillater plasseringer i NOK, kan dette likevel være utenlandske statsobligasjoner. Det er fullt mulig for et land å utstede obligasjoner i en utenlandsk valuta. For eksempel har de aller fleste afrikanske land utstedt sine statsobligasjoner i amerikanske dollar. Andre land kan også utstede obligasjoner i norske kroner, men det er mindre vanlig.

  • Hvis reglementet kun tillater å investere i verdipapirer utstedt eller garantert av norske aktører, har kommunen ikke lov til å investere i utenlandske statsobligasjoner (som er utstedt eller garantert av en annen stat).

2. Likvide midler: Dette er pengene kommunen må ha tilgjengelig for drift på kort og mellomlang sikt.

 • Finansreglementet beskriver hvor likvide midler kan plasseres. Dette er ofte bare på vanlig bankkonto.

 • Noen kommuner har to avsnitt for dette: driftslikviditet og overskuddslikviditet. Andre kommuner behandler disse under ett.

 • Likvide midler plasseres ofte i den lokale banken, men noen reglementer åpner også for investeringer i utenlandske verdipapirer.

3. Langsiktig finansielle aktiva: Dette er pengene som kan lånes ut til andre land gjennom investeringer i statsobligasjoner: kommunens «sparemidler», penger som ikke behøver å være tilgjengelig for drift på lang sikt. Disse kan derfor plasseres med noe mer risiko – og dermed sannsynligvis noe høyere avkastning – enn vanlige bankinnskudd.

 • Noen kommuner har ikke nok overskudd til å sette av midler til langsiktig sparing. Kommuner uten langsiktig sparing har ofte ikke regler for det heller. Da sier finansreglementet at kommunen ikke har langsiktige finansielle aktiva nå, og at kommunestyret skal vedta regler for langsiktige finansielle aktiva hvis det blir aktuelt i fremtiden.

 • Noen kommuner har et spesielt fond for langsiktige plasseringer og bruker navnet på fondet i stedet for «langsiktig finansielle aktiva».

 • Denne delen av finansreglementet definerer:

  • Hvilke instrumenter (bankinnskudd, aksjefond, obligasjonsfond, direkte eie av verdipapirer osv.) kommunen kan plassere sparepengene i. Det brukes ulike navn på statsobligasjoner og fond som kan inneholde statsobligasjoner. «Rentefond» og «kombinasjonsfond» kan inneholde statsobligasjoner.

  • Hvilke risikobegrensninger kommunen og dens kapitalforvaltere må holde seg innenfor. Når det gjelder statsobligasjoner, settes det ofte rammer for

   • Kredittvurdering, det vil si hvor risikable obligasjonene vurderes å være av kredittvurderingsbyråer som Moody’s, Fitch og Standard & Poor’s. Kommuner krever ofte minst «investment grade», altså BBB eller bedre på en skala der AAA er best. Obligasjoner vurdert til AAA, AA, A og BBB vurderes som relativt sikre obligasjoner.12 Eksempler på land med kredittvurdering BBB er Aserbajdsjan, Bahrain, Colombia og Filippinene.

   • Geografisk område: Noen kommuner tillater bare verdipapirer utstedt av norske aktører, gjerne stat, kommuner eller banker. Hvis det er tilfellet, kan kommunen ikke investere i utenlandske statsobligasjoner. Mange tillater investeringer i verdipapirer utstedt i eller garantert av stater innenfor OECD og EØS. Det betyr at de kan investere i statsobligasjoner utstedt av land i OECD og EØS.

   • «Sone A-stater»: Mange kommuner tillater kun investeringer i såkalte «sone A-stater». Dette er stater innenfor OECD og EØS, unntatt stater som i løpet av de siste fem årene har avsluttet forhandling av sin statlige utenlandsgjeld.

   • Valuta: Noen kommuner plasserer kun penger i verdipapirer utstedt i norske kroner. Det utelukker ikke investeringer i utenlandske statsobligasjoner. Andre land kan også utstede verdipapirer i norske kroner, men det forekommer sjelden.

4. Finansielle passiva/gjeld: Dette er rammer for kommunens låneopptak og ikke relevant i denne sammenhengen.

5. Rapportering: Det kan være nyttig å legge merke til hvor ofte og hvordan administrasjonen må rapportere på finansforvaltningen. I neste avsnitt ser vi på hvordan rapportene kan leses.

6. Etiske retningslinjer: Står ofte i forbindelse med langsiktig finansielle aktiva.

Har kommunen investeringer i utenlandske statsobligasjoner?

Tertialrapporten: I de aller fleste kommunene er tertialrapporten stedet å begynne. Administrasjonssjefen i kommunen skal legge fram rapporter for kommunens finansforvaltning minst to ganger i året (vanligvis i tertialrapporten) og ved årets utgang (vanligvis i årsregnskapet). Tertialrapporten gir også en statusoppdatering på de økonomiske forholdene i kommunen, først og fremst hvordan kommunen ligger an i forhold til årets budsjett og planer. Noen kommuner har kvartalsrapport og noen kaller det driftsrapport.

Slik finner du tertialrapporten

Du kan som regel finne den på kommunens nettside, i sakspapirene for det kommunestyremøtet da tertialrapporten ble lagt fram. Men for å være sikker på at du har det dokumentet som gir best svar og er sist oppdatert, er det bedre å spørre kommunen.

Noen kommuner rapporterer på finansforvaltningen i andre dokumenter (mer om det under). Derfor bør du be om å få tilsendt kommunens siste tertialrapport, eventuelt andre dokumenter hvor kommunens finansforvaltning fremgår. Spesifiser at du er interessert i å vite hvor kommunen har plassert midler – særlig langsiktige finansielle aktiva og pensjonssparing.

Hva skal du se etter?

Tertialrapportene er bygget opp på litt ulike måter. For å sjekke om kommunen har investeringer i statsobligasjoner, må du sjekke avsnittet om finans, finansforvaltning, kapitalforvaltning eller kanskje overordnet økonomi. Det er ofte helt først eller helt sist.

 • Hvis kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal tertialrapporten vise hvor de er plassert – i hvilke aksjer eller i hvilke fond.

 • Noen kommuner som ikke har langsiktige finansielle aktiva, viser hvor likvide midler er plassert (som regel i en lokal bank). Andre sier ingenting. Hvis tertialrapporten ikke viser hvor kommunens penger er plassert, kan du kontakte kommunen og spørre.

 • Svaret tertialrapporten kan gi på om kommunen har investeringer i statsobligasjoner, er altså «nei» eller «kanskje».

Tips!

 • Ordet «investeringer» viser som regel til investeringer i kulturhus, veibygging, skoler osv., ikke finansinvesteringer.

 • «Fond» kan ofte bety at kommunen har satt av midler til et bestemt prosjekt. Det refererer som regel ikke til fond for kapitalforvaltning.

Hvis tertialrapporten ikke gir informasjon:

 • Finansrapport: Kommuner med store, langsiktige investeringer får ofte en egen finansrapport fra kapitalforvalteren. Her vil det som regel være en detaljert oversikt over verdipapirer og fond som kommunen har penger i.

 • Årsregnskapet: Hvis din kommune ikke rapporterer på finansforvaltning i tertialrapporten og ikke har en egen finansrapport, kan du sjekke årsregnskapet. Søk gjennom dokumentet etter stikkord som langsiktige finansielle aktiva, kapitalforvaltning og finansforvaltning.

 • Spør kommunen: I noen tilfeller er det tydelig at kommunen har langsiktige finansielle aktiva, men det går ikke fram av rapportene hvor disse er plassert eller hvilke kapitalforvaltere kommunen bruker. Da kan du spørre kommunen. Det er som regel økonomisjefen som har ansvar for dette.

Neste steg: Sjekke fond

Tertialrapporten, eventuelt finansrapporten eller årsrapporten, gir sannsynligvis informasjon om hvorvidt kommunen har plasseringer i fond eller ikke, og i så fall hvilke fond. For å finne ut om kommunen har plassert penger i utenlandske statsobligasjoner, må du derfor sjekke fondene som kommunen har plassert penger i.

Det er ulik praksis blant fond når det gjelder hvor ofte de rapporterer på den fulle porteføljen. Hvis du ikke finner en oversikt på fondets hjemmeside, kan du sjekke årsrapporten til fondsforvalteren. Spør fondsforvalteren direkte hvis du ikke finner porteføljen noe sted. Noen ganger investerer fondet i andre fond. Da må du sjekke disse også.

Vedlegg: Kommuner og kapitalforvaltning – Svar fra kommunene

Utgangspunktet for denne studien var et ønske om å kartlegge norske kommuners plasseringer i utenlandske statsobligasjoner. SLUG kontaktet en fjerdedel av Norges kommuner (107 kommuner) med spørsmål om hvilke regler de har for egne pengeplasseringer, hvilke faktiske plasseringer de har og hvilke etiske retningslinjer for investeringer i utenlandske statsobligasjoner. 68 kommuner svarte på henvendelsen. Her er en kort oversikt over svarene.

Lærdommen fra Terra-skandalen: Regler for forvaltningen av kommunens finanser

Det er syv år siden den såkalte Terra-skandalen dominerte norske medier. En håndfull norske kommuner hadde blitt lokket til å investere i kompliserte finansprodukter i USA. Da kredittkrisen slo til i USAs boligmarked, stupte verdiene, og kommunenes penger var borte. Bilder av tomme svømmebasseng og mørklagte gatelys stod igjen som skremsel for andre kommuner. I etterkant av Terra-saken innførte Kommunal- og Regionaldepartementet i 2009 en ny forskrift for kommuners og fylkeskommuners kapitalforvaltning. I dag er alle norske kommuner pålagt å ha et finansreglement som fastsetter regler for finansforvaltning, som for eksempel målsettinger, strategier, rammer og begrensninger. Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen fra å ta vesentlig finansiell risiko i sin finansforvaltning.13

SLUG har sett på hva 68 finansreglement sier om plasseringer i utenlandske statsobligasjoner:

 • Ingen kommuner i utvalget tillater at driftsmidler og beløp som må være tilgjengelig på relativt kort sikt, ofte kalt ledig likviditet, plasseres i utenlandske statsobligasjoner. Disse står i all hovedsak på bank.
 • 42 av kommunene i utvalget tillater plasseringer i utenlandske statsobligasjoner. Det er 62 prosent, altså neste to tredjedeler av kommunene.
 • 16 av disse kommunene begrenser plasseringene til obligasjoner utstedt i norske kroner, altså lån til andre land i norske kroner. De fleste av disse kommunene spesifiserte at de kun kan gi lån til land som er medlem i OECD.
 • I to av kommunene kommer det ikke klart frem av retningslinjene hva risikobegrensningen er, og fem av kommunene som svarte sendte ikke finansreglementet.

De faktiske plasseringene

Som forventet hadde ingen av kommunene i utvalget direkteplasseringer i utenlandske statsobligasjoner. En tredjedel av kommunene (23 av de 68) har plasseringer i fond som forvalter kommunenes sparepenger, også kalt langsiktig finansielle aktiva. SLUG har gått gjennom porteføljen til de av fondene som åpner for investeringer i utenlandske statsobligasjoner. Stordelen av fondene åpner kun for investeringer i norske verdipapirer, altså ikke utenlandske statsobligasjoner. Bare én av kommunene oppgir plassering i utenlandske statsobligasjoner, utstedt av Finland.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene for pengeplasseringer er del en del av finansreglementet.

 • 43 av de 68 kommunene har etiske retningslinjer for kapitalforvaltning, men disse gjelder i all hovedsak for investeringer i selskaper.
 • Ingen kommuner har etiske retningslinjer for statsobligasjoner, men 14 av kommunene følger Statens Pensjonsfond Utlands (SPU) etiske retningslinjer. Ingen av disse nevner statsobligasjoner eksplisitt, men en kan anta at de dermed også følger SPUs praksis for statsobligasjoner.

Mange finansreglement sier at de etiske retningslinjene «så langt det er praktisk mulig også gjeldere plasseringer i verdipapirfond», men noen er tydelige på at de lar etikken styre hvem som får forvalte kapitalen, og lar ikke kapitalforvalterne bestemme den etiske profilen.

 • Frøya kommunes finansreglement sier: «Det er et krav at valgte forvaltere gir eksplisitt uttrykk for at de tar hensyn til menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon i sine investeringsbeslutninger.»
 • Ulvik kommunes finansreglement slår fast at kommunen kun vil «investere i fond som eksplisitt gir uttrykk for at de følger Statens Pensjonsfond Utland sin filtrering (…) Vi vil umiddelbart gå ut av fond dersom vi blir kjent med at fondet har aksjer i selskaper som Statens pensjonsfond – Utland har trukket seg ut av.»
 • Lierne kommune slår også fast at de velger forvaltere som tar hensyn til de etiske sidene ved utvelgelsen av sine investeringer.

Utvalg

Kommunene ble valgt ut med bakgrunn i følgende kriterier, med tall fra KOSTRA.14

 • De kommunene med høyest gjennomsnittlig driftsresultat per innbygger (2010-2013), med unntak av kommuner på ROBEK-lista og kommuner med negativt driftsresultat i 2013.
 • Store kommuner med gjennomsnittlig driftsresultat (2010-2013) per innbygger større enn 2000.
 • Kommuner med høyt gjennomsnittlig «driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter» og lavt, men økende gjennomsnittlig «driftsresultat per innbygger».
 • De fire største byene.

Kommuner som svarte (68)

Agdenes

Aukra

Aurland

Bergen

Bindal

Bygland

Bykle

Bærum

Dyrøy

Dønna

Eidfjord

Engerdal

Fedje

Flå

Forsand

Frøya

Gjøvik

Gloppen

Gulen

Halsa

Hasvik

Herøy (Nordl.)

Hornindal

Hurdal

Iveland

Kongsberg

Kvam

Kvinnherad

Kvænangen

Lavangen

Lebesby

Lierne

Lindesnes

Lom

Lyngen

Marnardal

Masfjorden

Meldal

Modalen

Måsøy

Nesodden

Nord-Aurdal

Oppegård

Oslo

Rendalen

Rollag

Rømskog

Sandefjord

Sigdal

Sirdal

Ski

Sogndal

Suldal

Trondheim

Træna

Trøgstad

Tydal

Ulvik

Unjárga / Nesseby

Utsira

Vaksdal

Vang

Vanylven

Vardø

Vinje

Øygarden

Øystre Slidre

Åmli


Kommuner som ikke svarte (39)

Asker

Askim

Aure

Austevoll

Berg

Bokn

Etnedal

Fitjar

Fyresdal

Granvin

Grong

Hamar

Hitra

Holmestrand

Krødsherad

Kvalsund

Kvinesdal

Kvitsøy

Loppa

Lurøy

Melhus

Nittedal

Nore og Uvdal

Nøtterøy

Oppdal

Ringebu

Salangen

Skaun

Skjåk

Snåsa

Stavanger

Stordal

Sunndal

Sømna

Tinn

Vestby

Vindafjord

Ål

Åseral